İlk 6 metre (5 MHZ) Beacon istasyonu TRAC Antalya

İlk 6 metre (5 MHZ) Beacon istasyonu TRAC Antalya