İzmir’de Cami Hoparlörlerinden Müzik Yayını hakkında …

 TRAC 

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ 

GENEL MERKEZİ 

Sayı :AAHK-2020/071 

Konu :İzmir’de Cami Hoparlörlerinden Müzik Yayını İstanbul,23.05.2020 

DEĞERLİ KAMUOYUNA 

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in bazı .İlçelerindeki Camilerin Hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı konusunda basında haberler çıkmıştır. 

Kabul edilmesi mümkün olmayan bu son derece çirkin eylemden, medyada bir genelleme ve peşin hükümle “Amatör Telsizcilerin” (Radyo Amatörlerinin) sorumlu tutulmasından son derece üzgünüz. 

30 yıldan beri ülkemizdeki büyük ölçekli afetlerde yaşamsal öneme haiz kritik haberleşmeyi gönüllülük temelinde ve T.C. yasa ve bağlı yönetmeliklerin çizdiği çerçeve içinde Radyo Amatörlüğü ekseninde sağlayan derneğimiz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin (TRAC) üyeleri sapkın bir bireyin eylemi nedeniyle sorumlu tutulmaktan son derece rahatsızdır. 

Türkiye Afet Müdahale Planının öncelikli olarak telakki edilen Ulusal Haberleşme Hizmet (Çalışma) Grubunda T.C Ulaştırma Bakanlığının tayini mucibince Çözüm Ortağı sıfatıyla yer alan ve Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde olan Cemiyetimizin İzmir Vilayetindeki Şubeleri , aynı grupta yer alan İzmir Emniyet Müdürlüğü ile iletişim içinde olayın kovuşturulmasına yardımcı olmaktadır.. 

Bununla birlikte bilinmesi gereken ve dikkate alınması gereken başka önemli hususlar da mevcuttur: 

1-Ülkemizdeki Amatör Telsizcilerin tümü TRAC çatısı altında değildir. Herhangi bir derneğe üye olmayan veya TRAC dışındaki oluşumlara üye olan belge sahibi Amatör Telsizciler vardır. Hatta bunların toplam sayısı TRAC üyelerinin sayısından fazladır, zira Cemiyetimiz üye kabulünde azami derecede titiz ve seçici davranmaktadır. 

İzmir’de mukim tüm Amatör Telsizcilerin bilgilerinin alınacağı kurum T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğüdür. 

2-Ülkemizde belge sahibi olmaksızın telsiz taşıyan ve bulunduran kişi sayısının azımsanmayacak bir rakama ulaştığı da maalesef başka bir gerçektir. TRAC Bakanlar Kurulu’nun 8 Nisan 1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararnamesi ile KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN DERNEKTİR. Dernek No: 34-17-162 Yazışma Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak 13/2 Gümüşsuyu-Beyoğlu /İSTANBUL Tel: +90 532 376 57 07 Faks: +90 212 257 78 56 www : http://www.trac.org.tr e-mail : trachq@gmail.com TRAC,IARU (International Amateur Radio Union) ÜYESİDİR 

3-Merkezi Ezan Sistemlerinde kullanılan frekanslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği” Belgesinde alenen yayınlanmıştır. Dolayısıyla elinde telsiz olan herhangi bir kişi veya kişilerin bu bilgilere ulaşıp İzmir’de yaşanan bu illegal eylemi yapmış olmaları kolaylıkla mümkündür. Gerek bu durum, gerekse sistemin teknik yapısı nedeniyle ciddi bir güvenlik açığı mevcuttur. 

Telsizlerin kaçak yollarla yurda sokuluyor veya internet satış platformlarından Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmaksızın temin edilebiliyor olması böyle bir çirkin eylemin yapılmasını kolaylaştırıcı unsurlardır. 

4-Bu tür bir eylemi yapacak kişinin belge sahibi ve/veya TRAC’a veya başka bir kurumsal yapıya üye olması çok uzak bir olasılıktır. Zira (bu örnekte görüldüğü üzere) belge ve/veya üyelik yoluyla kayıt altına alınmış olmak “olağan şüpheli” olarak telakki edilmesi sonucunu otomatikman kolaylaştıracaktır. 

Yukarıda işaret ettiğimiz hususların dikkate alınmasını, bu eylemle ilgili haber ve beyanlarda “Amatör Telsizci”genellemesinden kaçınılmasını rica eder, Cemiyetimizin ilgili kurumlara bu çirkin eylemin müsebbibini bulma ve böyle bir eylemin tekrarını önleyici teknik önlemlerin oluşturulması bağlamında gerekli teknik desteği vereceğinin , ayrıca bu çirkin eylemi şiddetle kınadığımızın bilinmesini isteriz. 

Saygılarımızla. 

TRAC Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi adına 

Aziz ŞASA,TA1E 

TRAC Genel Başkanı 

İlgili yazının, PDF formatındaki aslına ulaşmak için tıklayınız. :